Integriteitsschending

Integer werken houdt in dat iedereen zijn functie goed en zorgvuldig uitoefent, redenerend vanuit de verantwoordelijkheden die horen bij de functie en de geldende normen en waarden binnen de maatschappij en de organisatie. Er is sprake van een integriteitsschending als een medewerker (incidenteel of structureel) in strijd met de voorschriften van een organisatie handelt of op andere wijze de normen en waarden niet naleeft. Enkele voorbeelden van integriteitsschendingen zijn:

Niveau Soort integriteitsschending
Persoonlijk Ongewenste omgangsvormen
Organisatie Integriteitsschendingen en onregelmatigheden
Maatschappij Misstanden zoals omschreven in de Wet Huis voor Klokkenluiders *

Integriteitsschendingen:

Incidenten waarbij personen de nomen en waarden van de organisatie schenden en zich dus niet houden aan de gedragscode waarin deze normen en waarden vastliggen. 

Onregelmatigheden:

Fouten in de uitvoering, structuren en/of procedures die zo ernstig zijn dat ze de verantwoordelijkheden van de direct leidinggevende overstijgen, zoals een procedure zo inrichten dat die wel geld bespaart, maar dat het eindproduct minder van kwaliteit is. Denk maar aan de betonconstructie waardoor balken afbreken, een garage instort of het dak van een stadion naar beneden komt. 

Misstanden:

Hierbij is het maatschappelijk belang in het geding. Dat kan bijvoorbeeld inhouden dat de vermoedde misstand meerdere mensen aangaat, een structureel karakter en ernstige gevolgen heeft. In ieder geval moet sprake zijn van een of meer van de volgende situaties:

- Overtreding van de wet;

- Gevaar voor de volksgezondheid;

- Gevaar voor de veiligheid van personen;

- Gevaar voor de aantasting van het milieu;

- Gevaar voor het goed van functioneren van de organisatie als gevolg van onbehoorlijk of nalatig handelen. 

Wanneer er sprake is van een integriteitskwestie, dan kan dit erg schadelijk zijn voor de organisatie. Het tijdig melden van een misstand - bijvoorbeeld fraude, praktijken die schadelijk zijn voor het milieu of diefstal - is van groot belang. Toch kan er een drempel ervaren worden bij het melden van een misstand. Een vertrouwenspersoon helpt die drempel weg te nemen. Wanneer een melder bij de vertrouwenspersoon aanklopt met een integriteitskwestie: 

  • De VP vangt de melder op en biedt een luisterend oor;
  • De VP begeleidt de persoon in het maken van de keuze: wel of niet melden bij het meldpunt integriteit;
  • De VP volgt de voortgang van de melding op de voet;
  • De VP zorgt ervoor dat de melder geen nadelen ondervindt van het doen van een melding.

Wettelijke verplichting

Bestaat uw organisatie uit tenminste 50 medewerkers of vrijwilligers? Dan bent u volgens de wet Huis voor Klokkenluiders verplicht ondersteuning en bescherming te bieden bij het melden van integriteitskwesties. De wet geeft medewerkers en vrijwilligers het recht om een adviseur in vertrouwen te raadplegen over het vermoeden van een misstand. Ik help uw organisatie graag om dit in het beleid uit te werken. 

Weten wat ik voor uw organisatie kan betekenen?